FORESCELTA

Xestión de Precisión en Extensivo de Gando Porcino do Tronco Celta en Bosques Caducifolios Iberoatlánticos

O proxecto

FORESCELTA é un Grupo Operativo de carácter supra-autonómico que ten como principal obxectivo axuntar a innovación no mundo rural a través da transferencia tecnolóxica e o emprego de sistemas silvopastorales para producións de porcino autóctono do tronco celta, que dean lugar a produtos de calidade diferenciadora mediante o emprego de recursos propios, que permitan prácticas sostibles e respectuosas co medio ambiente dentro dos sectores agrícola e forestal, levando a cabo actividades que mitiguen o cambio climático. Á vez preténdese incrementar o aproveitamento mixto dos recursos do medio forestal que polo abandono rural están a ser ocupados por comunidades arbustivas que dificultan a súa explotación e reducen a accesibilidade aos montes. A utilización dun sistema de alimentación e control dos porcos de forma automática, facilitará os traballos do gandeiro e permitirá mellorar a calidade e homoxeneidade dos animais, á vez que permite regular a alimentación. O sistema que se incorporará algunhas novidades sobre o anteproxecto, que supoñen unha mellor e innovación do mesmo.

Neste GO reúnense para colaborar todas as entidades que representan os escenarios necesarios que, a través da súa complementariedade, tratan ademais de incrementar o uso múltiple do territorio.

Doutra banda, o proxecto incide na área focal FEADER 3A aumentando a competitividade dos produtores que, coa obtención dun produto de calidade e a consecución dun novo valor engadido do seu produto, intégranse de maneira máis favorable na cadea agroalimentaria.

Supón así mesmo unha clara modernización e dixitalización de sistemas de explotación tradicionais. A finalidade principal é a de obter granxas eficientes, en terreos forestais infrautilizados, nas que son aplicables incluso as novas tecnoloxías de innovación, que permitan reducir man de obra ou rexistrar datos de produción de maneira exhaustiva. Sen dúbida, estes factores son importantes á hora de que esta gandería resulte atractiva para as xeracións máis novas e que a consideren unha alternativa de vida coa que contribuír a xerar actividade económica nos pobos, incrementar o rendemento dos seus recursos forestais e a fixar poboación de maneira permanente neles.

Obxectivos do proxecto:

Obxectivo xeral: Implantación/avaliación dun mecanismo automatizado de alimentación e control animal, en bosques caducifolios atlánticos de castiñeiros e/ou carballos e outras frondosas, mediante aproveitamento porcino do tronco celta en extensivo.

Obxectivos específicos e resultados potenciais para os usuarios finais:

Obxectivo específico nº 1: Identificar melloras en aspectos produtivos do gando porcino autóctono do tronco celta e bosque caducifolio, empregando un sistema de cercado automatizado en manexo en extensivo.

Iso farase mediante a posta en marcha e avaliación de dúas explotacións automatizadas e dixitalizadas, unha na provincia de Lugo e outra en Asturias, en zonas de bosques de frondosas que se identificarán a este fin.

Supoñerá un impacto beneficioso desde o punto de vista da redución de custos de produción nos produtores de gando porcino, homoxeneización das canles e da facilidade de manexo e supoñerá, ademais, impacto beneficioso para o monte e os seus propietarios desde o punto de vista de obtención dun rendemento adicional nun recurso infrautilizado e tamén desde o punto de vista ambiental na prevención de incendios.

Obxectivo específico nº 2: Obter un produto final homoxéneo, de alta calidade sensorial e alimenticia, para uso nacional e para a exportación, combinado cunha adecuada conservación do medio.

O produto serán as canles de carne de porcino autóctono asturiano (Gochu Asturcelta) e galego (Porco Celta) criado en extensivo mediante sistema automático e dixitalizado.

O impacto deste obxectivo prodúcese basicamente entre os consumidores que poden acceder a un produto de alta calidade e os sistemas de comercialización que poden ofertar no mercado nacional e exportación un produto distinto e de calidade.

Outros obxectivos:

  • • Avaliar a rendibilidade económica do modelo de explotación empregando o sistema de alimentación e control animal automatizado e creando un modelo contable específico que poida ser adoptado por gandeiros e propietarios forestais en explotacións que se acollan ao sistema.
  • • Avaliar o impacto do pastoreo no medio forestal, ao obxecto dun aproveitamento sostible do mesmo.
  • • Comprobar a aportación de rendementos adicionais en bosques de frondosas.
  • • Avaliar a proposta a través da penetración da actividade na comunidade rural.
  • • Realizar un labor de difusión dos resultados entre propietarios individuais, gandeiros, asociacións de propietarios (SOFOR) e comunidades de montes interesadas na súa implantación.

Estes obxectivos buscan diversificar os ingresos de produtores e propietarios, obter datos reais sobre a rendibilidade económica do modelo de explotación empregando o sistema de alimentación e control animal automatizado, adquirir datos sobre a relevancia da implantación deste sistema na fixación de poboación rural e mantemento do tecido social e, por último, lograr datos reais sobre a implantación de novas explotacións de gando porcino do tronco celta en extensivo en bosques caducifolios atlánticos empregando ou non o sistema automatizado.

Os Grupos Operativos

Os Grupos Operativos, actores principais da implementación da AEI-Agri (Asociación Europea de Innovación en agricultura produtiva e sostible), son unha das ferramentas clave na execución do Programa Nacional de Desenvolvemento Rural 2014-2020 para impulsar a innovación no sector agroalimentario e forestal dentro do ámbito europeo. Trátase da agrupación de axentes de diferente perfil con intereses comúns, tales como agricultores, gandeiros, empresas, centros de investigación ou de formación e divulgación, que se asocian para poñer en marcha un proxecto de innovación co obxecto de dar unha resposta conxunta e multisectorial a un problema ou necesidade.

Para máis información acerca dos grupos operativos:

• Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries_es

• Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020: ttp://www.redruralnacional.es/desarrollo-rural/programas-de-desarrollo-rural

Orzamento

FORESCELTA é un proxecto de innovación cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) da Unión Europea e nun 20% polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, no marco do Programa Nacional de Desenvolvemento Rural 2014-2020. A Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, Innovación e Formación Agroalimentaria (DGDRIFA) é a autoridade encargada da aplicación das devanditas axudas. Orzamento total: 527.176,43 €. Subvención total: 525.056,43 €.

Socios

O carácter supra-autonómico do Grupo Operativo FORESCELTA vén dado basicamente polo ámbito territorial do mesmo (Asturias e a provincia de Lugo en Galicia) pero tamén polo produto cárnico que forma parte do seu obxecto que afecta a razas autóctonas das dúas Comunidades Autónomas e tamén polos distintos ámbitos dos membros do Grupo que teñen a súa posición e funcionamento en ambas as Comunidades, contando, ademais cun deles, o membro representante INTEREO que é propiamente supraautonómico e que cumpre o seu obxecto social en territorio galego e asturiano.

Para levar a cabo esta iniciativa, FORESCELTA conta cun total de 12 participantes entre membros solicitantes e colaboradores:

• Membros solicitantes:

◦ ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL TERRITORIO INTERREGIONAL UBICADO EN EL ENTORNO DEL RÍO EO (INTEREO) (representante del GO).

◦ Axencia Galega da Calidade Alimentaria (AGACAL).

◦ Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA).

◦ Asociación de Criadores de Gochu Asturcelta (AGCA).

◦ Asociación de Criadores de Ganado Porcino Celta (ASOPORCEL).

◦ Asociación de Propietarios Forestales del Occidente de Asturias (ASFOROCAS).

◦ Monte Veciñal en man Común Monte Do Carballo (MVMC “O Carballo”).

◦ Fundación Centro Tecnolóxico da Carne (CTC).

• Membros colaboradores:

◦ ALIMERKA, S.A.

◦ Otea Hostelería y Turismo en Asturias.

◦ Diputación Provincial de Lugo.

◦ Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Gobierno del Principado de Asturias.

 

A ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL TERRITORIO INTERREGIONAL UBICADO EN EL ENTORNO DEL RÍO EO (INTEREO) é a entidade responsable deste contido.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información

ACEPTAR
Aviso de cookies